TAMİLLA İSRAFİL qızı ƏLİYEVA (1965)

TAMİLLA İSRAFİL qızı ƏLİYEVA  (1965)TAMİLLA İSRAFİL qızı ƏLİYEVA

(1965)

Tamilla İsrafil qızı Əliyeva
1965-ci il yanvarın 3-də qədim Borçalı mahalının Baş­­­­keçid (indiki Gürcüstanın Dmanisi) şəhə­rində anadan olmuşdur.
Əslən Bolnisi rayonunun Darvaz kəndindəndir.
1972-ci ildə Dmanisi şə­hər orta mək­­­­təbinin birinci sin­finə getmiş, 1983-cü ildə həmin məktəbi bitir­mişdir.
Orta məktəbi bi­tir­dikdən sonra, 1984-cü ildə M.F.Axun­dov adına Azər­baycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna (indiki Bakı Slavyan Uni­ver­siteti) daxil olmuş və 1989-cu ildə həmin institutu fərq­lənmə dip­lomu ilə bitir­mişdir.
1991-1994-cü il­lərdə həmin insti­tu­tun əyani aspiran­turasında oxu­muş, 1994-cü ildən hə­min insti­tu­tun ədə­biyyat nəzəriyyəsi ka­fed­rasında əmək fəaliy­yətinə baş­la­mışdır. O, eyni zamanda, 2005-2009-cu illərdə Qərb Uni­versitetində, 2009-2010-cu il­lər­də Xəzər Univer­sitetində müəllim, 2012-ci ildə Azərbaycan Turizm İnstitu­tunda “Tu­rizmin Linqvistik təminatı” kafedrasının dosenti, rus dili müəl­limi, 2014-2015-ci illərdə isə Ardahan Üniver­sitesində Rus Dili və Ədəbiyyatı ögrətmən görəvi vəzi­fə­sində də çalış­mışdır.
Tamilla Əliyeva 1997-ci ildə namizədlik dis­sertasiyası mü­­­­dafiə et­miş, 1999-cu ildə Azərbaycan Respub­likası Ali At­­testasiya Komissiyasının qərarı ilə ona filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi, 2012-ci ildə isə dosent elmi adı ve­rilmişdir.
O, 2009-2010-cı ildə Avropa proqrammı ilə Qrand qa­zan­mış və Bolgarıstanın Russe şəhərində, Angel Kın­çev adına Universitetdə 01.04.2010-30.09.2010-ci ilə ki­mi elmi fəaliy­yətini davam etdirmişdir.
12.09.2012-ci il tarixinli 1475 saylı əmr ilə 2013-cü il üçün BSU-nun “Ədəbiyyat nəzə­riyyəsi” kafedrasınına - ədə­biy­yat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid 5715.01 ixtisası üz­rə Elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya ayrılmış qəbul pla­­nına əsasən əyani dok­toranturaya qəbul olunub. Dis­sertasiyasının mövzusu - «XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində rus və Azərbaycan nəsrində pos­mo­der­niz».
16 may 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Mə­də­niy­yət və Turizm Nazirliyi Turizm Bələdçilərinin və Tər­cüməçi-gidlərin Attestasiya Komissiyası Turizm Bələd­çisinin şəha­dətnaməsi verilib.
Tamilla Əliyeva 2015-ci ilin aprelindən isə Polşada, Kra­kov Unıver­sı­tetındə «XX əs­­rin sonu - XXI əsrin əvvəl­lə­rin­də rus, gerb və Azərbay­can nəs­rində posmoderniz» haq­qında araş­dırmalar aparır.

Biz də, Tamilla xanıma uğurlar arzulayırıq!..


Əsərləri:
1. Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanında modernizm axtarışları. Elmi əsərlər.Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı-2009, №1
2. M.F.Axundovun komediyalarında gadın surətləri. Elmi xəbərlər. Bakı-2009,№1,
3. Трикстер в фольклорных сюжетах Европы и Азии. University of Ruse. Proceedings, volume 49, book 6.3, Linquistics and Theory Literature, Ruse 2010.
4. Отражение культуры и народной психологии в эпосах стран Восточной Европы и Закавказья. University of Ruse. Proceedings, volume 49, book 6.3, Linquistics and Theory Literature, Ruse 2010.
5. Ədəbiyyatşünaslığa giriş. Bakalavrlar üçün program. Baki, 2010.
6. Проблема художественного метода. Программа для магис­тран­тов 2-го года обучения. Баку, 2010
7. Bədii metod problemi. İİ kurs magistrantları üçün proqram. Baki,2010
8. İ.Hüseynov yaradıcılığında insan problemi. Beynalxaq Simpozium. Azərbaycan Araş­­dır­maları jurnalı. Xazar Universiteti, 2009
9. Поэты - метафизики: От Джона Донна до Гамлета Исахан­лы. Beynalxaq Simpozium. Azərbaycan Araşdırmaları jurnalı. Xazar Universiteti, 2011.
10. Ədəbi metod, istiqamət və cərəyanlar. Metodik vəsait. Bakı,2011.
11. Божество, дух человека, или антропоморфное живот­ное? Azərbaycan Dillər Universitəsi.Baki-2011,№1,
12. Riyaziyatcı, filosof, şair. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.Filologiya Məsələləri.”Elm vətəhsil”.Baki.2011.
13. Метафизическая поэзия как непосредственная мудрость. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.Filologiya Məsələləri.”Elm vətəhsil”.Baki.2011.
14. От постмодерна к постмодернизму. Научне Трудове На Ру­сенcки Университет. Болгария, Русенcки Университет, 2013
15. Энтропия как проекция времени глобальной трансформации культурных кодов. Материалы Международной конференции в БСУ. Bakı, Mütərcim, 2013
16. Ədəbi-tənqidin müasir texnalogiyası. Maqistır pilləsi üçün proq­ram. Bakı, Kitab aləmi, 2013
17. Ədəbi metod və cərəyanlar. Klassisizm, sentimentalizm, roman­tizm, realizm, naturalizm, posmadernizm. Bakı, Kitab aləmi, 2013.
18. Modernden Postmodernizme. Karadeniz. Uluslararası Sosiyal Bi­limler Dergisi. 2014.
19. Kültürel kodların küresel dönüşümünde entropi unsur olarak. Ka­radeniz. Uluslararası Sosiyal Bilimler Dergisi. 2015.

(Bax: Müşfiq BORÇALI. "Sazlı-Sözlü Başkeçid", I cild, Bakı, 2015, səh.270-272)..
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: